ทอท. เร่งปรับโฉมท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบ

การเดินทางด้วยเครื่องบินไม่ใช่เพียงแต่สะดวกสบายประหยัดเวลาเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้สายการบินต่างๆ ยังขยันจัดโปรโมชั่น ราคาบินสบายกระเป๋ากันอยู่บ่อยๆ ตลอดทั้งปี ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาเดินทางด้วยเครื่องบินกันมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จำนวนผู้โดยสาร และเที่ยวบินจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2573 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในอนาคต โดยมี 2 ท่าอากาศยานหลักที่เริ่มดำเนินการปรับปรุง

เร่งปรับปรุงพื้นที่ & เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระหว่างโครงการพัฒนา ระยะ 2 จาก 5 ระยะ โดยมีเนื้องานหลักๆ ในระยะนี้ คือ การสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 การขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2563 และเมื่อเสร็จสิ้นทั้งโครงการ 5 ระยะ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 120 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ในปลายปี 61 โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน Row A และ First Class Lounge ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการคืนพื้นที่ให้กับทาง ทอท. และจะมีการย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระผู้โดยสารภายในประเทศ ท้ายเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row B - C ซึ่งเดิมมีจุดตรวจค้นจำนวน 6 ช่องตรวจ เมื่อย้ายไปยังอาคารเทียบเครื่องบิน A และ B ชั้น 3 จะทำให้มีจุดตรวจค้นเพิ่มขึ้นเป็น 12 ช่องตรวจ เมื่อย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศไปแล้วจะทำให้มีพื้นที่บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณฝั่งทิศตะวันออก ของอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เพิ่มขึ้นจาก 100 ตารางเมตรเป็น 1,000 ตารางเมตร และจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เพิ่มเติม คือ

ทำการรีโนเวท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดเสร็จภายในปีนี้
ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนพัฒนาขั้นตอน และระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนเช่นกัน โดยดำเนินการเสร็จแล้วในบางส่วน ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ เพิ่มเคาน์เตอร์ Check-in จำนวน 3 ชุด เพื่อความรวดเร็วในการเช็คอินของผู้ใช้บริการ ปรับปรุงเส้นทางสัญจรของผู้โดยสาร รถโดยสาร และชานชาลา ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมให้เป็น curb สำหรับรถสาธารณะ และเพิ่มทางลาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายละเอียดงบประมาณและจัดทำ TOR เพิ่มเติม คาดว่าจะปรับปรุงและพัฒนาเสร็จในปลายปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและการจราจรภายในท่าอากาศยาน ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น