Pravila nagradne igre Diners Club Zbornice -Zveze

 

1. Organizatorja nagradne igre sta Erste Card, d.o.o., Dunajska Cesta 129, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Erste) in Zbornica-Zveza, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, (v nadajevanju Zbornica-Zveza) . Erste Card pripravlja nagradno igro v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza).

2. Nagradna igra poteka od 10. 2. do 4. 12. 2019 v spletnih medijih Zbornice-Zveze in tiskani reviji Utrip, na lokaciji kongresa na Brdu pri Kranju.

3. Kupon za sodelovanje je mogoče v času nagradne igre pridobiti v tiskanem oglasu o nagradni igri v reviji Utrip in na spletnem anketnem obrazcu , ki je objavljen preko digitalnih medijev Zbornice – Zveze.

4. V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo vsi člani Zbornice-Zveze, ki oddajo na spletni v celoti izpolnjen kupon (ime in priimek, , telefon, email, podpis, št. članske izkaznice) oziroma tisti, ki na Zbornico – Zvezo po pošti posredujejo v celoti izpolnjen kupon iz revije Utrip oziroma v celoti izpolnjen skeniran kupon posredujejo na elektronski naslov Zbornice – Zveze. Sodelujejo lahko aktivni člani Zbornice – Zveze s poravnanimi članskimi obveznostmi.

5. V primeru, da je izžreban kupon, ki je nepopolno izpolnjen ali nečitljiv ali če se ugotovi, da so navedeni podatki neresnični oziroma, če izžrebani ni član Zbornice – Zveze s poravnanimi članskimi obveznostmi, se udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne in, se žrebanje ponovi.
Zaposleni v Zbornici - Zvezi in Erste Card d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

6. Javno žrebanje nagrad bo v na prednovoletnem srečanju Zbornice-Zveze pod nadzorom komisije, sestavljene iz predstavnikov Zbornice - Zveze in Erste Card d.o.o..

7. Nagrada je 12- mesečna brezplačna uporaba novega avtomobila Citroen C3, z registracijo, dvema kompletoma pnevmatik in zavarovanjem.

8. Nagrajenec bo o prejemu nagrade in načinu prevzema nagrade obveščen po telefonu oziroma po elektronski pošti najkasneje v enem dnevu po žrebanju. Ime nagrajenca bo objavljeno na spletnih medijih  Zbornice - Zveze ter v reviji Utrip.

Nagrajenec po prejemu oziroma prevzemu nagrade,  izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi obstoj okoliščine iz pete točke teh pravil oziroma če nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti oziroma sodelovati v skladu s temi pravili. V primeru, ko nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

9. Vsi sodelujoči z izpolnitvijo kupona soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni.

10. Nagrajenec se udeleži tudi slavnostne primopredaje nagrade na prednovoletnem srečanju Zbornice-Zveze.  S sodelovanjem v igri sodelujoči dovoli organizatorju Zbornici-Zvezi in Erste Card d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov in izrecno soglaša, da Erste card d.o.o. osebne podatke sodelujočega v nagradni igri uporabljalo z namenom, da s sodelujočim vzpostavi stik za posredovanje ponudbe za kartico Diners.

Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@zbornica-zveza.si ali na naslov Zbornice-Zveze.   

Zbornica – Zveza in Erste card d.o.o. bosta v primeru preklica soglasja zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Nagrajenec s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe objav v medijih Zbornice – Zveze in v reviji  Utrip.

11. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini ali zamenjati.

12. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme pravila nagradne igre in z njimi soglaša.. Če nagrajenec tega ne stori, izgubi pravico do nagrade.

13. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi dogodkov višje sile, tehničnih ovir oz. drugih naravnih dogodkov, ki onemogočijo izvedbo nagradne igre, nagradno igro preloži.

14. Organizatorja nagradne igre bosta vsako spremembo objavila v reviji Utrip ali na digitalnih medijih.
 

15. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku obračuna in poravna v imenu in za račun nagrajenca organizator nagradne igre. Če nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka) potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade.

Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.