Proud to be G H BANK

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม