ธอส. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ  ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ตั้งจุดให้บริการอาหารและน้ำดื่ม แก่ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนหอวัง สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายในงานได้จัดให้มีการรำถวายพระพรฯ และการแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ โดยน้องๆนักเรียน จำนวน ๑๗๐ คน จาก ๒๒ โรงเรียน ในสถานศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานดนตรีไทย รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร