ธอส. จับมือ ชุมชนสามเรือน จัดงาน "เทศกาลหุ่นไล่กา ยุดยา ณ ทุ่งสามเรือน"

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมงาน “เทศกาลหุ่นไล่กา ยุดยา ณ ทุ่งสามเรือน” ในวันพืชมงคล ในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของ “โครงการส่งเสริม 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยมีแนวคิดการดำเนินโครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเห็ดตับเต่า ซึ่งชุมชนสามเรือนเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดตับเต่าแห่งเดียวแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สำหรับเทศกาลหุ่นไล่กาฯนี้ เป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยช่วงเช้าของงาน ชาวบ้านชุมชนสามเรือนได้นิมนต์หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม เพื่อทำการพุทธาภิเษกข้าวเปลือกมงคล ก่อนจะนำไปหว่านในทุ่งนาของชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มของการทำนาปี โดยคุณวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในช่วงเช้า จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแห่ขบวนหุ่นไล่กาที่เป็นฝีมือของชาวบ้านจาก 149 หมู่บ้าน ภายในขบวนแห่จะประกอบด้วย หุ่นไล่กานานาชาติ/หุ่นไล่กาความคิดสร้างสรรค์ และหุ่นไล่กาภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้งมีจัดการประกวดหุ่นไล่กา แบ่งเป็น ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นมีการแสดงจากชาวบ้าน และการแสดงแสงสีเสียง "ชุดตำนานเล่าขานหุ่นไล่กา" สำหรับชุมชนบ้านสามเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนเป้าหมายที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านที่อยู่อาศัย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งความรู้ทางด้านการเงิน การออม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งยังเป็นนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา