ธอส. รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 รางวัลอันทรงเกียรติในการเป็นองค์กรทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คว้ารางวัล TQC ประจำปี 2561 โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัล TQC หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมร่วมกันพัฒนา ธอส. ให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย