ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการเล่นเกมตอบคำถาม "การสะสมคะแนน GHB Reward ลูกค้าต้องชำระค่างวดผ่อนบ้านผ่าน Digital Services ของธนาคารช่องทางใดบ้าง?"

ลูกค้าธนาคารที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาท 3 รางวัล ได้แก่

คุณดุสิต ชูชวะลิต เบอร์โทรศัพท์ 08 7539 15XX
คุณตรีทิพย์นิภา กุลเรืองทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 06 5005 41XX
คุณศิริวรรณ วิเชษนลินวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 08 5118 08XX

พนักงาน ธอส. ที่ได้รับคะแนนสะสม Smart Point 500 Points

15578 คุณเสาวนีย์ เพ็ชร์ผึ้ง พนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส
30650 คุณปรางทอง แซ่หุ่น ผช.หนส. / ฝ่าย วว.
3392 คุณสุพจี นวะมะรัตน ผช.หนส./ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
43026 คุณวัชราพร ตรียานุรักษ์ พนักงานธุรกิจสาขา
55996 คุณปรัชญา ถาคแก้ว พนักงานวางแผน
10769 คุณนางอุษณี ชนะไพริน ผู้รักษาเงินเขตเชียงใหม่
46102 คุณนางสาวภัทรา โสวัณณ พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโส