ธอส. มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนรู้จักออมเงิน เดินหน้าส่งมอบธนาคารโรงเรียน จ.ลพบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผู้จัดการเขตนครสวรรค์ พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบ "โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง" ให้แก่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ด้วยงบประมาณจำนวน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียน สำหรับการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน จำนวน 463 ทุน ทุนละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 46,300 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนใช้สำหรับการเรียนในชีวิตประจำวัน ก่อนจะร่วมกันแจกขนมให้แก่เด็กนักเรียนหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เริ่มจัดตั้งโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558-จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมแล้วมีทั้งหมด 15 โรงเรียน ที่ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างพร้อมมุ่งให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักการออมเงิน มีสติ และระเบียบวินัยในการใช้จ่ายๆ สามารถเก็บไว้นำไปใช้ในอนาคตหรือเวลาฉุกเฉินได้ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี