งานครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์
24 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี คุณนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคาร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะกรรมกร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีพิธีสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคาร ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้กับธนาคาร ตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลพระภูมิ จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า "ธอส. มีสัญลักษณ์คือบ้านเปรียบได้กับหลักธรรมะ คือ ศีล เหมือน พื้นดิน ส่วนความสามัคคี

คือ ฝาประตูหน้าต่างบ้าน ขณะที่สัจจะ คือ ความจริงใจดั่งหลังคาบ้าน และความกตัญญู คือ เสาบ้าน ดังนั้น หากบ้านเราครบ ด้วยธรรมะ ๔ ข้อนี้ในจิตใจ การดำเนินกิจการก็จะเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป" ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่