ธอส. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ชุมชนวังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการธนาคาร นำคณะ ธอส. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ ชุมชนวังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์

(วันที่ 23 สิงหาคม 2562) คุณนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคาร นำคณะกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการ “1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการปลูกสับปะรด กล้วย ของชุมชนวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งธนาคารได้ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคารฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การปลูกสับปะรด และชมการสาธิตการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ต่างๆ พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้นำชุมชนวังก์พง

ชุมชนดังกล่าว นับเป็นอีก 1 ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างแปลงสาธิตการเรียนรู้การปลูกสับปะรดจากธนาคารเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบตัวอย่าง และขยายผลองค์ความรู้ ส่งผลให้เกษตรกรลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนวังก์พง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์