ธอส. ร่วมปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

(วันที่ 26 ส.ค. 2562) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสำนักงานใหญ่ จำนวนกว่า 300 คนพร้อมทั้งพนักงานสาขาทั่วประเทศ
เข้าร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีพนักงานสาขาธนาคาร ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2562 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร