พิธีมอบรางวัล Risk Awareness Award 2019

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเข็มวิมานเมฆ ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรของธนาคารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอดระยะเวลาการทำงาน นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ

ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Risk Awareness Award 2019 ให้แก่ 20 ฝ่าย/ศูนย์/สาขาที่มีความตระหนักในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event)

จำนวน 9 เหตุการณ์ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ