ธอส.รับรางวัล TQM-Best Practices เรื่อง "กระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล"

(22 ส.ค.62) คุณณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ คุณทวนทอง ตรีนุภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมงาน Thailand Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เพื่อรับรางวัล Best Practices ใน 2 บทความ ได้แก่ กระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูง และ การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “กระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล” โดยได้รับรางวัล TQM-Best Practicesในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดยมูลนิธิทีคิวเอ็มในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆนำไปใช้และประสบความสำเร็จ เป็น Best Practices ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของกระบวนการในหมวด 1 การนำองค์กร โดยมีแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความผูกพันกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือที่สำคัญ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย มีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่ง ธอส. ได้ยกระดับการสื่อสารโดยใช้ช่องทาง Face to Face ควบคู่กับช่องทางดิจิทัลที่สามารถถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายองค์กรถึงกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าคู่ความร่วมมือ ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรร่วมกัน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็น commentator ได้สรุปกระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

“สื่อสารครบถ้วนกระบวนทัศน์...
ช่องทางจัดชัดเจนเป็นแบบอย่าง...
สื่อสารด้วยผู้บริหารผู้นำทาง...
ถ่ายทอดอย่างดีเยี่ยมอย่างตรงใจ...


...แบ่งผู้รับสื่อสารอย่างชัดเจน
...ทำให้เห็น 3C อย่างสดใส
Content Channel CEO คลุกวงใน
เลิศวิไล ธอส. ต่อยอดเอย....”

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย