ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์

(วันที่ 27 สิงหาคม 2562) คุณธานินทร์ ผะเอม และคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสาขาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 จำนวน 4 หลัง ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,212,000 บาท ที่จำเป็น ให้ทั้ง 4 ครอบครัว ได้แก่ 

1. คุณรุ่ง แก้วบัวดี
2. คุณสมจิตร เฮงขวัญ
3. คุณสำเริง แก้วหิรัญ
4. คุณจันทรา ธาตุศรี

โดยมีคุณอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2562 นี้ ธนาคารมีเป้าหมายในโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ” รวม 500 หลัง แบ่งเป็นการสร้างใหม่ 50 หลัง หลังละไม่เกิน 300,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซม 450 หลัง หลังละไม่เกิน 38,000 บาท พร้อมค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค หลังละไม่เกิน 3,000 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณรวม 33.6 ล้านบาท ใน 21 จังหวัด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านเลขที่ 399/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์