พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช

คุณธิดาพร มีกิ่งทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมในพิธี ซึ่งรัฐบาลได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62