กฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้อัญเชิญนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมี คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน และคุณพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พนักงานธนาคาร รวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมียอดเงินร่วมบุญในการถวายผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงินรวม 3,228,135 บาท นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 3 แห่งที่อยู่ในอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นจำนวนเงินรวม 90,000 บาท เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร