เมื่อโลกอยู่ยาก อยู่ออนไลน์อย่างไร ให้รอดในออฟไลน์

“DQ” - Digital Intelligence Quotient หรือ "ความฉลาดทางดิจิทัล" คือทักษะถัดจาก IQ และ EQ ที่บุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 ทุกคนจำเป็นต้องมี

พลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล ต้องมีทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง มีทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว การจัดสรรเวลาหน้าจอ การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณที่ดี การรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ การบริหารจัดการข้อมูลที่เราทิ้งรอยไว้โลกออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

การปรับตัวในโลกไซเบอร์ไม่ได้ หรือการถูกรุกรานในโลกเสมือนจริงโดยไม่รู้วิธีป้องกัน อาจส่งกระทบที่รุนแรงต่อโลกจริงจนสายเกินไปที่จะแก้ปัญหาได้

ทำไมคนต้อง Bully และทำอย่างไรเมื่อเกิดการ Bully
น่าตกใจที่เคยมีรายงานไม่นานมานี้ว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศที่มีการ Cyber Bullying หรือการกลั่นแกล้งออนไลน์มากที่สุดในโลก จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยถึง 80% เคยผ่านประสบการณ์ถูก Cyber Bullying

สร้างความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์

โพสต์อย่างมีจริยธรรม
สังคมเอื้ออารีต่อกัน เราสามารถช่วยกันสร้างได้ในโลกออนไลน์ หลักการง่ายๆ คือ T.H.I.N.K. หรือตระหนักก่อนกดปุ่มโพสต์ว่าสิ่งนี้ควรต่อการโพสต์หรือไม่