ธอส. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  (2 ตุลาคม 2562) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้ โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 232 คน ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้รับโลหิตจำนวน 92,800 ซีซี นอกจากนี้ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าให้กำลังใจกับผู้บริหารและพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของธนาคาร และ ปลูกจิตสำนึกใน CSR In Mind ให้เกิดแก่พนักงานทุกคน

โดยจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่