ธอส. ครองแชมป์คะแนนอันดับ 1 ITA สูงสุดต่อเนื่องปีที่ 3
ในงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 62

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รัับคะแนนสูงสุดอันดับ 1จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานของรัฐจำนวน 447 หน่วยงาน

คะแนนดังกล่าวอยู่ในระดับ AA ที่ 99.06 คะแนน ถือเป็นคะแนนประเมินที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นผลมาจากการดำเนินงานของธนาคารฯ ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย Key change (Support) หรือ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารเพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้าน Learning หรือการเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาใช้พัฒนา ปรับปรุงและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานจนมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมจาก 5 Key success Factors เดิม ประกอบด้วย Leadership, Communication, Employee Awareness & Engagement, Participation และ Technology