GHB จัดงาน CG & CSR Dayประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดงาน CG&CSR Dayประจำปี 2562 โดยมีคุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร ในฐานะคณะกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยธรรมาภิบาล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง "ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล" และยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ" เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น "จิตอาสา" โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังส่งเสริมการให้ความสำคัญต่อเรื่อง CG&CSR ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า ของชาวบ้านชุมชนสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ชุมชนที่ ธอส.ส่งเสริมด้านอาชีพ) มาให้พนักงานได้อุดหนุน หวังต่อยอดอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย