เยี่ยมชมนิทรรศการ "ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน"

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน" ซึ่งจัดแสดงกิจกรรม CSR ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

พร้อมทั้งชมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้พนักงานธนาคารได้ชมการสาธิต และฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ