ธอส. รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562

เมื่อวันที่ (23 ธ.ค. 62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยในปี 2562 ธอส. ได้รับ 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจทั้งสิ้น 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 2.รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ โดยถือเป็น 2 รางวัลแห่งเกียรติยศที่ธนาคารได้รับเป็นครั้งแรกและ 3.รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดยมี คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร และคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคารขึ้นรับรางวัล โดยทั้ง 3 รางวัล ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากร ธอส. ทั้ง 4,800 คน ที่ร่วมกันผนึกกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง ด้วยนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดให้มีงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2562 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นด้วยแนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ