Kazenski zakonik - KZ-1 N

Kazenski zakonik - KZ-1 N

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Edition Digital, Miscellanious, sl Number of pages: 143 Going Live:

Highlited stories for Kazenski zakonik - KZ-1 N

Table of contents

Bookmarks

SPLOŠNI DEL - Prvo poglavje: TEMELJNE DOLOČBE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Drugo poglavje: VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONIKA - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Tretje poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE O KAZNIVEM DEJANJU - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Četrto poglavje: KAZNI - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Peto poglavje: OPOZORILNE SANKCIJE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Šesto poglavje: VARNOSTNI UKREPI - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Sedmo poglavje: ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Osmo poglavje: PRAVNE POSLEDICE OBSODBE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Deveto poglavje: REHABILITACIJA, IZBRIS OBSODBE IN POGOJI ZA DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Deseto poglavje: TEMELJNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Enajsto poglavje: ZASTARANJE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Dvanajsto poglavje: AMNESTIJA IN POMILOSTITEV - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Trinajsto poglavje: Pomen izrazov v tem zakoniku - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Štirinajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Petnajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Šestnajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Sedemnajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Osemnajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Devetnajsto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Dvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Enaindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO, DRUŽINO IN OTROKE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Dvaindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Triindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Štiriindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Petindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Šestindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST, JAVNA POOBLASTILA IN JAVNA SREDSTVA - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Sedemindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO SLUŽBO - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Osemindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Devetindvajseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Trideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VARNOST LJUDI IN PREMOŽENJA - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Enaintrideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST JAVNEGA PROMETA - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Dvaintrideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR IN NARAVNE DOBRINE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Triintrideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER SUVERENOST REPUBLIKE SLOVENIJE IN NJENO DEMOKRATIČNO - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Štiriintrideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER OBRAMBNO MOČ DRŽAVE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Petintrideseto poglavje: KAZNIVA DEJANJA ZOPER MEDNARODNO PRAVO - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Šestintrideseto poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE - Kazenski zakonik - KZ-1 N

Pagination for Kazenski zakonik - KZ-1 N

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages